Posts

Showing posts from January, 2019

APPS FOR KIDS_BRITISH COUNCIL

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Prova d'avaluació de sisè curs d'educació primària 2019:      ANGLÈS    DIA 7 DE MAIG
El dimarts dia 7: llengua catalana i llengua estrangera.Cada sessió té una durada de 60 minuts. Atès que a la prova de llengua estrangera s'han d'escoltar dues gravacions, es pot allargar la durada de la prova fins a 15 minuts.S'aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua: La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems de resposta múltiple simple que avaluen els processos d'obtenció d'informació i d'interpretació.L'expressió escrita, amb l'elaboració d'una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l'activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

Com s'estructura la prova? El quadern de compe…